In person workshop: ARCHETIPAI – GYVENIMO PAŽINIMO ŽEMĖLAPIS/ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

archetipai
archetipai

MAK PRAKTIŠKAI

ARCHETIPAI GYVENIMO PAŽINIMO ŽEMĖLAPIS

LT (ENGL below)

C.G. Jungas yra sakęs, jog visos didžiosios istorijos idėjos yra kilusios iš archetipų. 

Graikų kalbos terminas archetipas reiškia pradinį vaizdą, pirmavaizdį (arche – pradžia, tipos – pavyzdys, vaizdas). Taigi, galime sakyti, jog archetipai yra seniausi pirminiai bendri visos žmonijai vaizdiniai – džiaugsmai ir neviltys, pergalės ir pralaimėjimai ir visokie kitokie potyriai, glūdintis giliausiuose žmonijos pasąmonės sluoksniuose. Archetipai pasiekia mus iš amžių glūdumos ir visuomet yra šalia bei veikia mūsų gyvenimus – jausmus, mintis ir elgseną. Visagaliai archetipai nuolat modeliuoja žmonių dvasinę patirtį.

Archetipai veikia nesąmoningai ir automatiškai. Jų pasirodymo nekontroliuoja nei mūsų  sąmonė,  nei mūsų valia. Galime sakyti, jog gimdami pasąmoniniu būdų įgyjame ir tam tikrą archetipą – tam tikrą „rėmą“, kuris vėliau nemažai modeliuoja ir įtakoja mūsų gyvenimus. 

Archetipinių simbolių galima rasti tautosakoje, įvairiose religijose, mituose, grožinėje literatūroje ir t t. Individualioje sąmonėje archetipiniai simboliai pasirodo sapnuose, vizijų, haliucinacijų metu. 

Senovės žmonės sakė: „Pažink save“. Archetipai, įtakojantys mūsų gyvenimus, gali tapti durimis, atveriančiomis kelią į gilesnį savęs pažinimą, galintį leisti gyventi tikrą savo gyvenimą. Archetipų yra tiek daug, kiek yra tipiškų gyvenimo situacijų ir santykių. Šiame patyriminiame seminare arčiau susipažinsime su labiausiai paplitusiais – išgyvenimo archetipais (pagal Caroline Myss) – VAIKU, AUKA, PROSTITUTE IR SABOTUOTOJU.

Šis PATYRIMINIS seminaras apims ne tik teoriją (kurią sužinosime rugsėjo 21-osios dienos seminare apie archetipus) – kas tai yra, jų savybes, galimybes bei apribojimus – bet ir AKTYVŲ, PATIRTINĮ MOKYMĄSĮ BEI DALINIMĄSĮ TARPUSAVYJE kaip išgyvenimo – Vaiko, Aukos, Prostitutės, Sabotuotojo – archetipai veikia mūsų asmeninius gyvenimus, visuomenę, dabartinį laikmetį bei mūsų Žemę.

Dirbdami individualiai bei bendroje grupėje paliesime tiek asmenines temas, tiek visą grupę liečiančias bendras temas.

ŠIAME PRAKTINIAME SEMINARE TYRINĖSIME:

 • išgyvenimo – Vaiko, Aukos, Prostitutės, Sabotuotojo – archetipus bei jų siunčiamas žinutes, šių archetipų motyvaciją, galios, slypinčios šių archetipų viduje, iššūkius;
 • aiškinsimės, kaip tyrinėti simbolius ir įžvelgti gilesnes jų prasmes, ne tik tiesiogines;
 • kaip galime valdyti šių archetipų turimą galią savo asmeniniame gyvenime?
 • kaip pagreitinti ir praturtinti pokyčius, vykstančius mūsų gyvenime?

SEMINARĄ VEDA: Kristina Dryža, rašytoja,TEDx lektorė (https://www.youtube.com/watch?v=2o4PYNroZBY&t=1s, buvusi futuristė, archetipų konsultantė.

APIE KRISTINĄ: „Visada jaučiau, kad gyvenu dviejuose pasauliuose: vaizduotės ir realybės, apatiniame ir viršutiniame, linijiniame ir nelinijiniame. Gyvendama tarp Australijos ir Lietuvos, savo darbuose mažiau dėmesio skiriu ateičiai, o daugiau – nežinomybei. 

Aš padedu žmonėms įveikti pereinamuosius laikotarpius remiantis senovės išmintimi, kurią galime rasti mituose, archetipuose ir gamtoje. 

Konsultuoju Holivudo filmų kūrėjus, dėstau akademinėse institucijose, konsultuoju vyriausybes ir verslo organizacijas, dirbu su privačiais asmenimis“.

KIEK? 45 eurai. 

KADA? 2023 m. rugsėjo 26 d., 18-21 val. (3 val.) 

Daugiau apie teorinį rugsėjo 21 d. seminarą: https://metaforineskorteles.lt/seminaras/archetipai-gyvenimo-pazinimo-zemelapis-archetypes-a-map-to-read-life/

KUR? DOMUS MARIA, Aušros Vartų g. 12, Vilnius,

REGISTRUOKITĖS https://bit.ly/3OADJbD

Jūsų registraciją patvirtinsime gavę pilną apmokėjimą.

Registracijos pabaiga rugsėjo 25 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie teorinį seminarą: https://metaforineskorteles.lt/seminaras/archetipai-gyvenimo-pazinimo-zemelapis-archetypes-a-map-to-read-life/

SEMINARO KALBA – anglų (verčiant į lietuvių kalbą).

Gali būti išrašyta sąskaita-faktūra (poreikiui esant).

JEI REIKIA DAUGIAU INFO: Eglė 8 686 60092.

ENGL

ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

C.G. Jung famously said that “All the most powerful ideas in history go back to archetypes.” 

The Greek term archetype (arche – beginning, tipos – example, image) means the initial, the first image . Thus we can say that archetypes are the oldest primary images common to all mankind – the joys and despairs, victories and defeats and all kinds of experiences that lie in the deepest layers of the human unconscious. Archetypes reach us from the depths of the ages and are always present and influencing our lives – feelings, thoughts and behaviour. The all-powerful archetypes are constantly shaping people’s spiritual experience.

Archetypes work unconsciously and automatically. Their appearance is neither controlled by our consciousness nor by our will. We can say that together with our birth we unconsciously get a specific archetype – a kind of “frame” that later on shapes and influences our lives to a large extent.

Archetypal symbols can be found in folklore, various religions, myths, fiction, etc. In individual consciousness archetypal symbols might appear in dreams, visions, hallucinations.

The ancients said: “Know thyself”. The archetypes influencing our lives can be a doorway to a deeper self-knowledge that can allow us to live our true lives. There are as many archetypes as there are typical life situations and relationships. In this in person workshop we will take a closer look at the most common archetypes – the survival archetypes (according to Caroline Myss): CHILD, VICTIM, PROSTITUTE, and SABOTEUR.

This EXPERIENTIAL workshop will cover not only the theory (which we will learn in the September’s 21st lecture on archetypes) – what they are, their characteristics, their possibilities and limitations – but also the ACTIVE, EXPERIENTIAL LEARNING AND SHARING IN A GROUP how these survival archetypes of Child,  Victim, Prostitute, Saboteur impact our personal lives, our society, our present time and our Earth.

Working individually and in the group, we will touch personal topics as well as common topics that affect the whole group.

DURING THE WORKSHOP WE WILL EXPLORE:

 • The archetypes of survival – Child, Victim, Prostitute, Saboteur – and the messages they send, the motivation behind these archetypes, the challenges of the power within these archetypes;
 • How to explore the symbols and see deeper meanings beyond the literal;
 • How can we manage the power of these archetypes that they hold in our personal lives?
 • How can we accelerate and enrich the changes that take place in our lives?

THE LECTURER: 

KRISTINA DRYŽA, an author, TEDx speaker, ex-futurist and archetypal consultant. TEDx link: https://www.youtube.com/watch?v=2o4PYNroZBY&t=1s

ABOUT KRISTINA: “I’ve always felt that I live in two worlds: the imaginal and material realms, underworld and upper world, the linear and non-linear. Based between Australia and Lithuania, my work focuses less on the future and more on the unknown. 

 I guide people through transitions drawing on the ancient wisdom found in myths, archetypes and nature.

 I consult on Hollywood films, teach at academic institutions, advise governments and corporations, and work with individuals privately”.

PRICE:  45 eur

DATE:  2023 September 26th, 6-9 PM (EEST), 3 h.

PLACE:  DOMUS MARIA, Aušros Vartų g. 12, Vilnius

REGISTER: https://bit.ly/3OADJbD.

Your registration will be confirmed upon receipt of full payment.

Registration closes on 2023 September 25th (inclusive).

More info about a 2023 September’s 21st lecture you can find there: https://metaforineskorteles.lt/seminaras/archetipai-gyvenimo-pazinimo-zemelapis-archetypes-a-map-to-read-life/

LANGUAGE OF THE WORKSHOP – English (translated into Lithuanian).

Invoice can be issued (if necessary).

IF YOU NEED MORE INFO: Eglė +370 686 60092.

Žymės

seminarai
18:00 - 21:00 Vilnius

MAK praktiškai: ARCHETIPAI – GYVENIMO PAŽINIMO ŽEMĖLAPIS/ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

 • Data: 2023-09-26
 • Laikas: 18:00 - 21:00 (Europe/Vilnius)
 • Registracijos pabaiga: 2023-09-25 0:00

Pirkti bilietą

DEFAULT
€45
0
0.00
0

Pažymėti kalendoriuje

Organizatoriai

Eglė Lisauskaitė

Susiję Renginiai